Generelle vilkår for 1KOMMA5° Services GmbH

Brug af HEARTBEAT

1. Marts 2024

 

§ 1 Generelle vilkår

 1. Disse generelle vilkår ("Generelle vilkår") regulerer brugen af ​​Heartbeat Energy Management System ("Heartbeat"), som tilbydes af 1KOMMA5° Services GmbH ("1K5°").

 2. 1K5°s tilbud henvender sig til Kunder, der har købt et System som defineret i § 2 (4) fra 1K5° eller fra en af 1K5°'s godkendte partnerfirmaer.

 3. Kunder i den forstand, der menes i disse Generelle vilkår, er forbrugere, dvs. fysiske personer, der bruger de tilbudte tjenester til formål, der primært ligger uden for erhvervsmæssig aktivitet.

§ 2 Levering af Heartbeat

 1. Forudsætningen for fri brug af Heartbeat i løbet af denne aftales gyldighedsperiode er, at kunden har købt et System som defineret i § 2 (4) fra 1K5°, et datterselskab til 1K5° eller fra et godkendt partnerfirma til 1K5°, og som er blevet installeret og bruges på stedet for aftalens opfyldelse.

 2. Indgåelsen af denne aftale om brug af Heartbeat ("Aftalen") er juridisk uafhængig af og selvstændig i forhold til aftalen om køb og/eller installation af Systemerne, se også § 5 (2) nedenfor.

 3. Denne Aftale regulerer udelukkende betingelserne for brugen af Heartbeat. Heartbeat-enheden forbliver 1K5's ejendom og skal returneres til 1K5 ved Aftalens ophør, se også § 3 (4) og § 4 (4).

 4. Systemer som defineret i disse Generelle vilkår inkluderer solcelleanlæg, batterilagringsanlæg, varmepumper, ladestationer eller andre styrbare, energiforbrugende og -producerende enheder tilsluttet Heartbeat.

 5. Systemerne og Heartbeat er blevet installeret klar til brug hos kunden af partnerfirmaer til 1K5°.

§ 3 Aftalens varighed

 1. Heartbeat stilles gratis til rådighed for kunden til brug på ejendommen omhandlet i hovedaftalen fra og med installationen og i hele aftalens gyldighedsperiode.

 2. Aftalen begynder at løbe, når en 1K5°-partner installerer og færdigmelder en Heartbeat hos kunden. Hvis Heartbeat overdrages til kunden til egen installation, begynder aftalen at løbe, når kunden modtager Heartbeat.

 3. Aftalen kan opsiges af enten part til ophør ved udgangen af den måned, der indledes tidligst fire (4) uger efter opsigelsen.

 4. Ved aftalens ophør skal kunden returnere Heartbeat til 1K5° for egen regning.

 5. Kunden kan også opsige aftalen når som helst ved at returnere Heartbeat til 1K5°.

 6. Dette påvirker ikke 1K5°'s ret til at opsige aftalen til øjeblikkeligt ophør i tilfælde af særlige grunde. Sådanne særlige grunde anses at foreligge, hvis (i) kunden overtræder bestemmelserne i disse Generelle vilkår, og trods advarsel og fastsættelse af en rimelig frist ikke genoptager opfyldelsen af sine kontraktlige forpligtelser; (ii) Heartbeat overdrages til tredjepart eller bruges på et andet sted end ejendommen omhandlet i hovedaftalen; (iii) Heartbeat ikke bruges til det tiltænkte formål og i overensstemmelse med eventuelle medfølgende brugsanvisninger; (iv) Heartbeat på nogen måde er blevet manipuleret, eller (v) 1K5° afbryder Heartbeat-tilbuddet.

§ 4 Omfang af brug

 1. Heartbeat skal bruges til energistyring og kontrol af de systemer, der er tilsluttet Heartbeat.

 2. Derudover kan kunden bruge 1K5°'s app og visualisere de data, der genereres i de systemer, der er registreret i Heartbeat via 1K5°'s app. For dette formål skal kunden registrere sig på 1K5°'s kundeportal og acceptere de almindelige brugervilkår for brug af 1K5°-appen, som er angivet der.

 3. Hvis kunden ikke indgår en elleveringsaftale sammen med Heartbeat, kan det ikke bruges til levering af energitjenester, optimering af energiforbrug eller generering af indtægter med 1K5° ved at levere balancetjenester.

 4. Kunden må ikke overdrage Heartbeat til tredjepart eller bruge Heartbeat på nogen anden placering end den ejendom, der er omhandlet i hovedaftalen.

§ 5 Garanti, Ansvar

 1. I den udstrækning der er fejl i Heartbeat, som 1K5° er ansvarlige for i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslov, har kunden ret til at reklamere til os og kræve de rettigheder, der fremgår af sådan lov, såsom ret til at få fejlen rettet eller prisafslag. Prisafslag kan kun komme på tale, hvis og i den udstrækning kunden har betalt et vederlag for Heartbeat og dens brug.

 2. En fejl i Heartbeat berettiger ikke kunden til at tilbageholde eller mindske det vederlag, der skal betales i forbindelse med købs- og/eller installationsaftalen vedrørende systemerne.

 3. Med forbehold for bestemmelserne i § 5 (4) nedenfor, er 1K5° ikke ansvarlig over for kunden for skader eller erstatning for udgifter, uanset årsagen hertil (kontraktbrud, misligholdelse, manglende overholdelse af forpligtelser i henhold til kontraktforholdet, erstatning osv.). Denne ansvarsbegrænsning omfatter også skader forvoldt ved uagtsomhed fra 1K5°'s medarbejderes eller repræsentanters side, medmindre de er beslutningstagere eller ledere.

 4. Ansvarsfraskrivelsen i § 5 (3) gælder ikke i tilfælde af overtagelse af en garanti, ansvar i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlig handling, ond tro eller grov uagtsomhed, i tilfælde af skade på liv, legeme eller sundhed samt i tilfælde af væsentlig kontraktbrud, dvs. forpligtelser, som skal opfyldes for at de Generelle vilkår kan overholdes, og som kunden er afhængig af overholdelse af. Ved mindre væsentlige kontraktbrud begrænses 1K5°'s erstatningsansvar imidlertid til erstatning for forudsigelige skader, der er typiske for aftalen.

 5. Indholdet af denne paragraf påvirker ikke de lovfæstede rettigheder, som kunden kan have som forbruger, afhængigt af den konkrete sag.

 6. Kunden er ansvarlig for skader på Heartbeat, der opstår som følge af forkert brug eller brug uden for vejledningen beskrevet i manualen givet af 1K5°.

§ 6 Ret til brug af software | Industrielle rettigheder

 1. Med hensyn til den software inkluderet i omfanget af de leverede enheder, samt opdateringer, opgraderinger og udvidelser til dette formål, tildeles kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge den medfølgende software, som leveres i forbindelse med Heartbeat, samt dokumentationen hertil, i det omfang det er nødvendigt for korrekt brug af Heartbeat og de tjenester, der leveres hermed i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres af 1K5° for Heartbeat.

 2. Brugsretten gælder kun i forhold til brugen af Heartbeat, hvormed softwaren leveres. Kunden må ikke bruge softwaren isoleret eller sammen med andre enheder og produkter.

 3. 1K5° forbliver eneejer af alle ophavsrettigheder og udnyttelsesrettigheder (f.eks. ret til at fremstille, distribuere, sprede, stille til rådighed osv.) til al software, der leveres med Heartbeat, samt alle planer, præsentationer, illustrationer, optagelser og andre dokumenter, enten i skriftlig eller elektronisk form, der er blevet leveret til Kunden af 1K5°. Disse må ikke gøres tilgængelige for tredjepart eller bruges af Kunden uden tilladelse fra 1K5°. På anmodning fra 1K5° skal de returneres med forsikring om, at der ikke er foretaget nogen kopier. Kunden er ansvarlig for al brug af den information, Kunden har i sin besiddelse, og er ansvarlig for brug, der strider imod disse Generelle vilkår.

§ 7 Datasikkerhed

 1. 1K5° behandler de personoplysninger (såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om brugerkontoet til 1K5°-appen og installations-id) som Kunden giver i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af aftalen samt oplysninger, der læses fra de Systemer, der er tilsluttet Heartbeat (f.eks. om elforbrug, elproduktion, udførte opladninger) fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, især databeskyttelsesforordningen og andre lovgivningsmæssige krav, der er gældende i det pågældende land.

 2. 1K5° behandler Kundens oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen eller opfyldelse af forpligtelser inden aftalens indgåelse. Den retslige grundlag for behandlingen af personoplysninger er artikel 6.1.b i databeskyttelsesforordningen.

 3. Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen er 1KOMMA5° Services GmbH med registreret adresse Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, Tyskland, repræsenteret af de administrerende direktører Jannik Schall og Micha Grüber. Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via datenschutz@1komma5grad.com.

 4. Kunden skal straks underrette 1K5° om eventuelle ændringer af de oplysninger, der blev givet i forbindelse med aftalens indgåelse og opfyldelse.

 5. 1K5° benytter underleverandører til at udføre de aftalte tjenester. Hvis personoplysninger videregives til underleverandører for at opfylde de aftalte tjenester, eller hvis disse virksomheder på vegne af 1K5° behandler personoplysninger i systemerne, der drives af 1K5°, har 1K5° indgået databehandlingsaftaler med disse underleverandører i overensstemmelse med artikel 28 i databeskyttelsesforordningen. Hvis underleverandøren er etableret i et land, der ikke er omfattet af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sker behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med de standarddatabehandlingsklausuler, som EU-Kommissionen har vedtaget.

 6. Kunden har ret til til enhver tid at få oplysninger om, hvorvidt Kundens personoplysninger behandles af os. Kunden har også til enhver tid ret til at få urigtige personoplysninger rettet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger samt ret til at tilbagekalde sit samtykke, medmindre behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at levere de aftalte tjenester. Derudover har Kunden ret til at få sine oplysninger slettet, medmindre de er nødvendige for at opfylde aftalen. Kunden har også ret til at overføre sine personoplysninger og ret til at begrænse behandlingen. Hvis Kunden ønsker at begrænse behandlingen af sine personoplysninger, må sådanne oplysninger, undtagen lagring, kun behandles med Kundens samtykke eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af årsager, der vedrører en væsentlig offentlig interesse for Unionen eller for en medlemsstat. Der foretages ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

 7. Kundens personoplysninger slettes, så snart det formål, de blev gemt til, ophører. Hvis Kunden ikke allerede har anmodet om dette tidligere, slettes de indsamlede oplysninger, når aftaleforholdet mellem 1K5° og Kunden ophører, medmindre de indsamlede oplysninger skal opbevares i henhold til lovgivningsmæssige bestemmelser, for at opfylde aftaleforholdet eller for at gøre gældende et fremtidigt krav.

 8. Alle anmodninger om udøvelse af rettigheder skal rettes til databeskyttelsesrådgiveren hos 1Komma5° Services GmbH, Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, e-mail: datenschutz@1komma5grad.com - med så præcis en formulering af anmodningen som muligt. 1K5° vil behandle anmodningen så hurtigt som muligt og forsøge at afklare eventuelle uklarheder.

 9. Kunden kan også indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Ansvarlig tilsynsmyndighed for 1K5° er Hamburgs Kommissær for Databeskyttelse og Frihed til Information, Klosterwall 6 (Blok C), 20095 Hamburg, tlf .: +49 (40) 42854-4040, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

§ 8 Onlinekommunikation

 1. Hvis aftalen mellem 1K5° og Kunden indgås elektronisk, sker al efterfølgende kommunikation mellem parterne udelukkende elektronisk, i det omfang lovgivningen tillader det. Alle meddelelser og al information i forbindelse med opfyldelsen af aftalen sendes til Kunden via den e-mailadresse, Kunden har angivet ved aftalens indgåelse.

 2. Det er Kunden's ansvar at etablere de tekniske forudsætninger (f.eks. en fungerende e-mailadresse) for onlinekommunikationen og sikre, at disse er tilgængelige i aftalens gyldighedsperiode.

 3. 1K5° informerer udtrykkeligt om, at det ikke er muligt at omdanne elektronisk kommunikation til papirform eller at dette kun er muligt gennem en betydelig ekstra arbejdsindsats. Hvis Kunden kræver at få kommunikationen i papirform, og 1K5° ikke er forpligtet til at imødekomme dette krav i henhold til loven, derfor skal Kunden bære alle meromkostninger i den forbindelse.

§ 9 Fortrydelsesret for forbrugere

 1. Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende regler.

 2. Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

 3. Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

 4. Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 1.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

 5. Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

 6. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 1.3 give 1K5° meddelelse herom, der skal sendes til kontakt@1komma5.dk eller pr. brev til 1K5° adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

 7. Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give 1K5° meddelelse i henhold til pkt. 1.5.

 8. Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til 1K5°, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

 9. Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil 1K5° har modtaget varerne.

 10. Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

 11. Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

 12. 1K5° foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 13. Reklamationsret og mangler ved de leverede produkter

 14. Gældende retsregler om mangler finder anvendelse på nærværende GBV. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse GBV, skal disse GBV have forrang.

 15. Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

 16. Ved reklamationer skal manglen beskrives og i behørigt omfang dokumenteres. 1K5° kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

 17. I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har 1K5° en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

§ 10 Slutbestemmelser

 1. For at ændringer og begrænsninger af denne aftale skal være gyldige, skal de foretages skriftligt. Dette gælder også for en fravigelse af denne skriftlighedsklausul.

 2. Såfremt skriftlig form kræves i henhold til disse Almindelige vilkår, omfatter dette også enhver form for elektronisk kommunikation, især, men ikke udelukkende, kommunikation via e-mail og fax.

 3. Medmindre andet kræves i henhold til gældende lov, skal tysk lovgivning anvendes på disse Almindelige vilkår og aftalen, og tvister skal afgøres af tyske domstole.