Handelsbetingelser for erhvervskunder.

1KOMMA5° Danmark A/S - B2B

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for 1KOMMA5° Danmark A/S’ (herefter benævnt ”Sælger”) levering af varer til en forbruger (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Sælger indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).

I det omfang, andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.

2. Ydelsernes omfang

Sælgers ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i den indgåede købsaftale, på mail eller gennem anden korrespondance.

3. Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om køb anses indgået, når Køber har underskrevet købsaftale/bekræftet mail eller bekræftet gennem anden korrespondance.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale, der er udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites, m.v.

4. Annullering og ændring af ordrer

Efter afgivelse af ordre, har Køber mulighed for at ændre eller annullere pågældende ordre frem til første betaling. Ved ændring eller annullering af ordre, har Køber dog pligt til at betale de omkostninger, der har været forbundet med ordren, herunder omkostninger til opbevaring, sikring af kvalitet, forrentning eller mistet fortjeneste.

Da Sælger forpligter sig til ordren, kan der, ved ændring eller annullering, ikke garanteres, at ordren vil kunne leveres til samme pris.

5. Returvarer og returnerbar emballage

Varer modtages ikke retur, såfremt det på trods af ovenstående aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ikke brudt emballage. Varerne skal være fri for smuds, m.v. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtages dog aldrig retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Sælgers salgsomkostninger. Returnérbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings-, og fragtomkostninger m.v.

6. Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers fremsendte dokumentation. Sælger er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, forud for levering.

7. Betaling

De af Sælger fremsendte fakturaer forfalder til betaling minimum 2 dage inden leveringsdato. Varer udgår ikke fra 1KOMMA5° Danmark A/S’ lager, med mindre, der er registreret betaling for varen. Ved forsinket betaling, er Sælger berettiget til at opkræve morarenter på 2,5 % pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen. Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Sælger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til Købers forsinkelse med betalingen.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til varer indtil den fulde købesum er lagt.

8. Garanti

Sælger yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Køber kan ikke over for Sælger rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagtproducentgaranti for en vare, idet Sælger alene videreformidler en sådan producentgaranti til Køber.

9. Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Sælger straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Sælger er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare. Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Sælgers forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer. Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Sælger vælge, hvorvidt Sælger vil:

a) afhjælpe fejlen,
b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller
c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.

I det tilfælde hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning. Såfremt Sælger vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Sælger forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering. Såfremt Sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give Sælger en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Sælger modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen. Har Sælger ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris.

Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke- fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

Køber kan ikke overfor Sælger rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, medmindre Sælger kan få kravet dækket af producenten. Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives Sælger, skal Køber erstatte de udgifter, Sælger måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

10. Levering og risikoens overgang

Det anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger, med mindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde;

a) Force majeure jf. punkt 13
b) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejr
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stillefornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Såfremt Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil Sælger være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen. Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance. Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af Sælgerens forsinkelse. Dette gælder uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

12. Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar for sådanne skader, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra Sælger måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

I tilfælde hvor Sælger er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, at holde Sælger skadesløs for det ansvar Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Sælger via Køber til tredjemand. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

14. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag. I det tilfælde, hvor Sælgers leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, vil Sælger være indstillet på at give Køber transport i Sælgers krav mod leverandøren eller tredjemand.

15. Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset. Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

16. Fortolkning og ændringer

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Sælger. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen. Betingelserne kan af Sælger revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

17. Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i København.

18. Oplysninger om sælger

1KOMMA5° Danmark A/S
CVR: 34091803
Hejrevej 39
2400 København NV
Tel.: +45 7020 7474
Mail: info@1komma5.dk