Generelle vilkår for 1KOMMA5° Services GmbH

Brug af Energy Trader

1. Marts 2024

 

§ 1 Vilkår for brug af Energy Trader

 1. Disse Generelle Betingelser og Vilkår ("GBV") regulerer leveringen af energitjenester i henhold til § 3 af 1KOMMA5° Service GmbH ("1K5°") til Kunden gennem brug af Energy Trader.

 2. GBV gælder udover de respektive aftalte særlige kontraktuelle betingelser, som fremgår af ordren og ordrebekræftelsen (sammen "Aftalen").

 3. Hvis Kunden er en erhvervsdrivende, vil eventuelle forretningsbetingelser for Kunden, der er i konflikt med eller afviger fra disse GBV, ikke blive en del af Aftalen.

§ 2 Forudsætninger for Indgåelsen af Aftalen og Leveringen af Tjenesterne

 1. Hvis Aftalen indgås online, skal Kunden give de kontaktoplysninger og andre oplysninger, som 1K5° anmoder om i ordreformularen, fuldstændigt og korrekt. 1K5° kontrollerer kun fuldstændigheden af de anmodede data og udfører ellers kun en plausibilitetskontrol. Forudsætning for indgåelsen af Aftalen er, at Kunden er myndig og har ubegrænset retlig handleevne. I tilfælde af en juridisk enhed skal en fysisk person med ubegrænset retlig handleevne og repræsentationsbeføjelse angives med deres fornavn og efternavn.

 2. En forudsætning for indgåelsen af ​​Energy Trader er, at Kunden ud over denne Aftale har indgået en aftale om brugen af Heartbeat med 1K5°. Der skal være installeret og betjent en fjernaflæst elmåler på stedet for tjenesteydelsen. Hvis Kunden driver et batterilagringssystem på det sted, hvor tjenesten leveres, skal dette være kompatibelt med Heartbeat. Et overblik over kompatible batteri-enheder kan fås ved at kontakte 1K5° via email på kontakt@1komma5.dk.

 3. For at optimere omkostningerne ved elektricitetsanskaffelse er det også en forudsætning, at Kunden har en elaftale om dynamisk elpris med enten 1K5° eller en anden energileverandør.

 4. Leveringen af tjenester kræver en permanent, stabil internetforbindelse via Ethernet med Heartbeat, som Kunden skal stille til rådighed for egen regning.

§ 3 Energy Trader - Services

 1. Energy Trader er en cloud-baseret softwareløsning, der kontinuerligt evaluerer energidataene, dvs. strømforbrug og strømproduktion, fra Kundens systemer tilsluttet Heartbeat. Systemer i denne sammenhæng er styrbare systemer, der betjenes i Kundens husstand og genererer eller forbruger energi. Disse inkluderer f.eks. solcellesystemer, varmepumper, batterilagringssystemer eller opladningsinfrastruktur til elbiler. Optimeringer i henhold til § 2 kan kun opnås for sådanne Systemer, der er tilsluttet Heartbeat og kan styres via Heartbeat.

 2. På baggrund af dataene læst ud og evalueret fra Systemerne, optimerer 1K5° inden for rammerne af bestemmelserne i elaftalen indgået mellem Kunden og dens energileverandør, den børsnoterede elektricitetspris (spotprisen), som fastsættes i den priszone, hvor Kundens leveringsadresse er placeret. Optimering opnås ved belastningsskift af Systemerne styret via Heartbeat.

 3. Via 1K5°-appen kan Kunden online få adgang til de historiske og aktuelle energidata fra de Systemer, der er kompatible med Heartbeat og succesfuldt tilsluttet samt registreret hos 1K5°. I det omfang det er tilladt af den respektive producent af et System, kan der også foretages indstillinger i energistyring på registrerede Systemer, og disse kan styres online. Brugen af 1K5°-appen er underlagt separate brugsbetingelser, som Kunden skal bekræfte ved download af 1K5°-appen og inden begyndelsen af ​​brugen.

§ 4 Vederlag, Betalingsbetingelser

 1. For levering af tjenester i overensstemmelse med § 3 skal Kunden betale 1K5° et månedligt gebyr, hvis beløb er specificeret i ordren. Vederlaget skal betales i regelmæssige rater, som også er defineret i ordren. Hvis forfaldsdatoen for det skyldige vederlag ifølge ordren er efter Aftalens ophørsdato, skal vederlaget betales senest ved Aftalens ophørsdato.

 2. 1K5° kan justere vederlaget i henhold til § 4, stk. 1, ved at overholde en varselperiode på 4 (fire) uger til begyndelsen af en måned. I dette tilfælde har Kunden ret til en særlig opsigelsesret for Aftalen, som kan udøves med overholdelse af en varselperiode på 1 (én) uge, indtil prisændringen træder i kraft. I alle andre henseender henvises der til Kunden's almindelige opsigelsesret i henhold til § 5.

 3. Fakturaer stilles til rådighed for Kunden i elektronisk form.

 4. Betalinger fra Kunden skal foretages med kreditkort eller via SEPA-direktebetaling. I det omfang det kræves ved lov, vil 1K5° anvende en licenseret betalingsudbyder til at behandle betalinger, med hvem 1K5° har indgået en databehandlingsaftale i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Hvis betalingen sker ved hjælp af en SEPA-direktebetaling, er det Kundens ansvar at sikre tilstrækkelig dækning af kontoen. Hvis der pådrages gebyrer i tilfælde af tilbageførsel på grund af manglende dækning, skal disse bæres af Kunden.

§ 5 Varighed og Ophævelse af Aftalen

 1. Aftalen kan opsiges af begge parter ved at give 4 (fire) ugers varsel til udgangen af en måned.

 2. Ophævelsesmeddelelse skal gives i skriftlig form.

 3. De ovenstående bestemmelser påvirker ikke parternes ret til at ophæve kontrakten uden varsel.

§ 6 Garanti, Ansvar

 1. Med forbehold for bestemmelsen i § 6, stk. 2, er 1K5° ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for skader og tilbagebetaling af udgifter, uanset retlig grundlag (kontraktbrud, uagtsomhed, overtrædelse af pligter i henhold til forpligtelsen, erstatning osv.). Denne ansvarsbegrænsning gælder på samme måde for skader forvoldt uagtsomt af medarbejdere eller agenter hos 1K5°, der ikke er organer eller ledende medarbejdere.

 2. Især er 1K5° heller ikke ansvarlig for opnåelse af besparelser gennem brugen af ​​Energy Trader i en bestemt mængde.

 3. Undtagelsen fra ansvar i henhold til § 6, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse i tilfælde af påtagelse af garanti, ansvar i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlig handling, svigagtig hensigt eller grov uagtsomhed, i tilfælde af skade på liv, legeme eller sundhed, eller i tilfælde af en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for korrekt udførelse af Aftalen, og som Kunden regelmæssigt stoler på og kan stole på overholdelse af. I tilfælde af en let uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, vil 1K5°'s ansvar imidlertid være begrænset til kompensation for den forudseelige skade, der er typisk for Aftalen.

 4. Det foranstående berører ikke de lovbestemte rettigheder, som Kunden måtte have som forbruger i hvert enkelt tilfælde.

§ 7 Rettigheder – Brug af software

 1. 1K5° giver Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret, begrænset til Aftalens varighed og kompenseret med betaling af den aftalte vederlag, til at bruge Softwaren inklusive dens dokumentation i det omfang, der er nødvendigt for udførelsen af Aftalen.

 2. 1K5° forbliver ejeren af alle ophavsrettigheder og udnyttelsesrettigheder til planer, præsentationer, softwaren og alle dokumenter og optegnelser, der stilles til rådighed for Kunden inden for rammerne af udførelsen af Aftalen, uanset om disse stilles til rådighed for Kunden i skriftlig eller elektronisk form. De må ikke stilles til rådighed for tredjeparter eller anvendes af Kunden uden tilladelse fra 1K5°. På anmodning fra 1K5° skal stillede dokumenter returneres med forsikring om, at der ikke er lavet kopier. Kunden er ansvarlig for enhver brug af de oplysninger, han besidder, der strider imod disse betingelser.

 3. Hvis softwaren er forbundet med et leveringsprodukt, henviser brugsretten udelukkende til leveringsproduktet, med hvilket softwaren leveres. Kunden har ikke tilladelse til at bruge softwaren isoleret eller i sammenhæng med andre enheder og produkter.

§ 8 Databeskyttelse

 1. 1K5° behandler de personoplysninger (såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om brugerkontoet til 1K5°-appen og installations-id) som Kunden giver i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af aftalen samt oplysninger, der læses fra de Systemer, der er tilsluttet Heartbeat (f.eks. om elforbrug, elproduktion, udførte opladninger) fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, især databeskyttelsesforordningen og andre lovgivningsmæssige krav, der er gældende i det pågældende land.

 2. 1K5° behandler Kundens oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen eller opfyldelse af forpligtelser inden aftalens indgåelse. Den retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er artikel 6.1.b i databeskyttelsesforordningen.

 3. Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen er 1KOMMA5° Services GmbH med registreret adresse Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, Tyskland, repræsenteret af de administrerende direktører Jannik Schall og Micha Grüber. Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via datenschutz@1komma5grad.com.

 4. Kunden skal straks underrette 1K5° om eventuelle ændringer af de oplysninger, der blev givet i forbindelse med aftalens indgåelse og opfyldelse.

 5. 1K5° benytter underleverandører til at udføre de aftalte tjenester. Hvis personoplysninger videregives til underleverandører for at opfylde de aftalte tjenester, eller hvis disse virksomheder på vegne af 1K5° behandler personoplysninger i systemerne, der drives af 1K5°, har 1K5° indgået databehandlingsaftaler med disse underleverandører i overensstemmelse med artikel 28 i databeskyttelsesforordningen. Hvis underleverandøren er etableret i et land, der ikke er omfattet af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sker behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med de standarddatabehandlingsklausuler, som EU-Kommissionen har vedtaget.

 6. Kunden har ret til til enhver tid at få oplysninger om, hvorvidt Kundens personoplysninger behandles af os. Kunden har også til enhver tid ret til at få urigtige personoplysninger rettet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger samt ret til at tilbagekalde sit samtykke, medmindre behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at levere de aftalte tjenester. Derudover har Kunden ret til at få sine oplysninger slettet, medmindre de er nødvendige for at opfylde aftalen. Kunden har også ret til at overføre sine personoplysninger og ret til at begrænse behandlingen. Hvis Kunden ønsker at begrænse behandlingen af sine personoplysninger, må sådanne oplysninger, undtagen lagring, kun behandles med Kundens samtykke eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af årsager, der vedrører en væsentlig offentlig interesse for Unionen eller for en medlemsstat. Der foretages ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

 7. Kundens personoplysninger slettes, så snart det formål, de blev gemt til, ophører. Hvis Kunden ikke allerede har anmodet om dette tidligere, slettes de indsamlede oplysninger, når aftaleforholdet mellem 1K5° og Kunden ophører, medmindre de indsamlede oplysninger skal opbevares i henhold til lovgivningsmæssige bestemmelser, for at opfylde aftaleforholdet eller for at gøre gældende et fremtidigt krav.

 8. Alle anmodninger om udøvelse af rettigheder skal rettes til databeskyttelsesrådgiveren hos 1Komma5° Services GmbH, Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, e-mail: datenschutz@1komma5grad.com - med så præcis en formulering af anmodningen som muligt. 1K5° vil behandle anmodningen så hurtigt som muligt og forsøge at afklare eventuelle uklarheder.

 9. Kunden kan også indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Ansvarlig tilsynsmyndighed for 1K5° er Hamburgs Kommissær for Databeskyttelse og Frihed til Information, Klosterwall 6 (Blok C), 20095 Hamburg, tlf .: +49 (40) 42854-4040, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

§ 8 Onlinekommunikation

 1. Hvis aftalen mellem 1K5° og Kunden indgås elektronisk, sker al efterfølgende kommunikation mellem parterne udelukkende elektronisk, i det omfang lovgivningen tillader det. Alle meddelelser og al information i forbindelse med opfyldelsen af aftalen sendes til Kunden via den e-mailadresse, Kunden har angivet ved aftalens indgåelse.

 2. Det er Kunden's ansvar at etablere de tekniske forudsætninger (f.eks. en fungerende e-mailadresse) for onlinekommunikationen og sikre, at disse er tilgængelige i aftalens gyldighedsperiode.

 3. 1K5° informerer udtrykkeligt om, at det ikke er muligt at omdanne elektronisk kommunikation til papirform eller at dette kun er muligt gennem en betydelig ekstra arbejdsindsats. Hvis Kunden kræver at få kommunikationen i papirform, og 1K5° ikke er forpligtet til at imødekomme dette krav i henhold til loven, skal Kunden bære alle meromkostninger i den forbindelse.

§ 10 Underleverandører

 1. 1K5° har ret til at anvende underleverandører til udførelsen af tjenesterne efter eget skøn.

 2. Hvis 1K5° er angivet i Aftalen som udbyder af tjenesterne, omfatter dette også levering af tjenester af underleverandører.

§ 11 Fortrydelsesret for forbrugere

 1. Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende regler.

 2. Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

 3. Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

 4. Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 1.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

 5. Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

 6. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 1.3 give 1K5° meddelelse herom, der skal sendes til kontakt@1komma5.dk eller pr. brev til 1K5° adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

 7. Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give 1K5° meddelelse i henhold til pkt. 1.5.

 8. Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til 1K5°, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

 9. Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil 1K5° har modtaget varerne.

 10. Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

 11. Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

 12. 1K5° foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 13. Reklamationsret og mangler ved de leverede produkter

 14. Gældende retsregler om mangler finder anvendelse på nærværende GBV. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse GBV, skal disse GBV have forrang.

 15. Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

 16. Ved reklamationer skal manglen beskrives og i behørigt omfang dokumenteres. 1K5° kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

 17. I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har 1K5° en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

§ 12 Afsluttende Bestemmelser

 1. Ændringer og tillæg til denne Aftale skal foretages i skriftlig form for at være gyldige. Dette gælder også for eventuelle frafald af denne skriftlige form klausul.

 2. Hvis der kræves skriftlig eller tekstlig form i disse GBV, omfatter dette også enhver form for elektronisk kommunikation, især, men ikke udelukkende, via e-mail, og transmission via fax.

 3. Medmindre andet kræves ved lov, finder tysk lov anvendelse på denne Aftale, og tvister skal afgøres af tyske domstole