Generelle vilkår for 1KOMMA5° Services GmbH

Brug af Kundeportal og 1KOMMA5° APP

1. Marts 2024

 

§ 1 Vilkår for brug af Kundeportal og 1KOMMA5° APP               

 1. Disse vilkår ("Brugervilkår") for brug af Kundeportal og 1KOMMA5° APP regulerer brugen af appen, som tilbydes af 1KOMMA5° Services GmbH ("1K5°") (herefter kaldet "1K5°-appen") samt 1K5° Kundeportal.

 2. 1K5°'s tilbud henvender sig til Kunder, der har indgået en aftale med 1K5°, f.eks. om levering af elektricitet og/eller brug af Heartbeat ("Hovedaftalen").

 3. Kunder i den forstand, der er omfattet af disse Brugervilkår, er forbrugere, dvs. fysiske personer, der bruger de tilbudte tjenester til formål, der primært ligger uden for erhvervsvirksomhed.

§ 2 Registrering i kundeportal, Aktivering af 1K5°-appen

 1. For at bruge 1K5°-appen skal kunden registrere sig i 1K5° Kundeportal, tildeles et brugernavn og adgangskode, oprette en brugerkonto og acceptere Brugervilkårene. Ved accept af Brugervilkårene indgås en aftale mellem parterne om brugen af 1K5°-appen ("Aftalen"). Kravene til brugernavn og adgangskode specificeres af 1K5° som en del af registreringsprocessen.

 2. Kunden skal holde loginoplysningerne fortrolige og beskytte dem mod adgang fra uautoriserede parter. Hvis kunden mistænker misbrug af sin brugerkonto, skal kunden straks informere 1K5° og om nødvendigt blokere adgangen.

 3. Hvis de kontaktoplysninger, der er registreret på kundens brugerkonto, ændres, skal kunden straks opdatere disse.

 4. 1K5° forbeholder sig ret til at nægte en registrering (f.eks. hvis kunden har betalingsforpligtelser i henhold til andre aftaler indgået med 1K5° eller i tilfælde af misbrug af 1K5°-appen eller kundeportalen), i det omfang dette ikke ville være urimeligt.

 5. Efter vellykket registrering i Kundeportalen kan Kunden downloade 1K5°-appen via platforme, der drives af tredjeparter, f.eks. Google Play Store eller Apple App Store, se også § 3 nedenfor.

§ 3 Bestemmelser fra andre leverandører

 1. Brugen af 1K5°-appen kan være underlagt andre leverandørers brugsvilkår, som kunden skal acceptere, såsom operatøren af den respektive platform, via hvilken 1K5°-appen tilbydes til download (f.eks. Google Play Store eller Apple App Store).

§ 4 Brugspris

 1. Brugen af 1K5°-appen og kundeportalen er gratis for kunder hos 1K5°, der har indgået en elleveringsaftale og/eller en brugeraftale vedrørende Heartbeat.

§ 5 Brug af 1K5°-appen, tilpasning af tjenester

 1. Når Kunden har registreret sig succesfuldt i kundeportalen, kan kunden downloade og bruge 1K5°-appen.

 2. For at kunne bruge visse funktioner i 1K5°-appen skal kunden installere Heartbeat, en gateway/kommunikationscentral, der tilbydes af 1K5°, i sit energisystem derhjemme, som forbinder og rapporterer data fra alle enheder, der er tilsluttet til Heartbeat. For Heartbeat skal der indgås en separat aftale mellem 1K5° og kunden, hvilket kan indebære gebyrer eller omkostninger for Heartbeat. Heartbeat er derfor ikke inkluderet som standard ved brug af 1K5°-appen. Alt hardware og udstyr (inklusive Enhederne som defineret nedenfor) skal kunden købe separat fra 1K5° eller en anden leverandør og betales altid af Kunden selv.

 3. Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlicensbar ret til at installere, vise og bruge 1K5°-appen på en mobil enhed.

 4. Alle immaterielle rettigheder til eller forbundet med 1K5°-appen, herunder indbygget teknologi i 1K5°-appen, og tjenesterne tilhører 1K5° eller vores leverandører, licensgivere eller tredjeparter.

 5. Kunden kan bruge 1K5°-appen til online at se historiske og aktuelle energidata for produktions- og forbrugsenheder, der er kompatible med og korrekt tilsluttet Heartbeat og registreret hos 1K5°, såsom solpaneler, batterier, ladestandere til elbiler, varmepumper eller enhver anden styrbar energiforbrugende eller -producerende system, der er tilsluttet Heartbeat (herefter samlet benævnt "Enheder").

 6. Hvis og i det omfang producenterne af Enhederne tillader det, kan en tilsluttet Enheds energiovervågning ændres og styres via 1K5°-appen.

 7. 1K5°-appen er udviklet af 1K5° med omhu. 1K5° er ikke forpligtet til at sikre, at (i) 1K5°-appen altid opfylder visse krav eller giver funktioner eller kan bruges på en bestemt måde; eller (ii) informationen, der vises i 1K5°-appen, altid er fuldstændig, korrekt og opdateret.

 8. 1K5°-appen er under konstant udvikling og forbedring. For Kunden betyder dette, at eksisterende funktioner kan ændres eller ophøre, og at nye funktioner kan tilføjes. Kunden har ingen ret til at kræve, at 1K5°-appen skal indeholde specifikke funktioner eller kræve kompensation for eventuelle ændringer.

 9. 1K5° forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at deaktivere Kundens adgang til kundeportalen eller 1K5°-appen, hvis der er konkrete indikationer på, at disse brugervilkår og/eller gældende lov overtrædes eller har overtrådt, eller hvis 1K5° har en anden legitim interesse i at blokere adgang. Ved beslutningen om blokering vil 1K5° tage hensyn til Kundens legitime interesser.

§ 6 Indgåelse af aftale, aftaletidspunkt.

 1. En forudsætning for indgåelse af aftalen er, at kunden er myndig og har ubegrænset handleevne. Hvis en juridisk person registreres som bruger, skal en fysisk person med ubegrænset retlig kapacitet og ret til at repræsentere virksomheden registreres som kontaktperson.

 2. Aftalen indgået mellem 1K5° og Kunden begynder ved aktivering af 1K5°-appen, efter fuldstændig angivelse og registrering af kundedata og kundens accept af Brugervilkårene.

 3. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen ved at slette sin brugerkonto og deaktivere 1K5°-appen. Eventuelle gebyrer eller abonnementsomkostninger, som Kunden har betalt, refunderes ikke.

 4. 1K5° kan opsige aftalen med virkning fra den næstkommende månedsskiftet, tidligst to (2) uger efter opsigelsen.

 5. De ovennævnte opsigelsesfrister påvirker ikke parternes ret til at opsige aftalen, hvis den anden part har begået aftalebrud.

 6. Aftalen ophører senest og automatisk ved ophør af det Hovedaftale, der er indgået mellem 1K5° og Kunden, uden behov for særskilt opsigelse af denne aftale.

 7. Ved aftalens ophør vil 1K5° slette Kundens data efter regulering af alle gældende krav, der udspringer af aftaleforholdet og vilkår.

§ 7 Garanti og Ansvar

 1. I det omfang der er fejl i 1K5°-appen, som 1K5° har ansvaret for i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning, har Kunden ret til at reklamere til os og kræve de rettigheder, som følger af sådan lovgivning, såsom at vi retter fejlen eller giver prisafslag. Prisafslag kan kun komme på tale med hensyn til betalingsfunktionerne/tjenesterne i 1K5°-appen. Kunden kan i visse tilfælde have ret til at kræve erstatning for skade, som kunden har lidt på grund af fejlen.

 2. Med forbehold for det, der fremgår af § 7 (3) nedenfor, er 1K5° ikke ansvarlig over for kunden for skader eller erstatning for udgifter, uanset årsagen hertil (kontraktbrud, skadeserstatning, tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til kontraktforholdet, erstatning mv.). Denne ansvarsbegrænsning omfatter også skader forvoldt ved uagtsomhed fra 1K5°'s medarbejderes eller repræsentanters side, medmindre de er beslutningstagere eller ledere.

 3. Ansvarsfraskrivelsen i § 7 (2) gælder ikke ved gældende garantiansvar i henhold til produktansvarsloven, forsætligt eller groft uagtsomt ansvar, skade på liv, legeme eller sundhed samt brud på væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, dvs. forpligtelser, som skal opfyldes for at aftalen overhovedet kan opfyldes, og som Kunden stoler på overholdelsen af. Ved mindre grov overtrædelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser begrænses 1K5°'s erstatningsansvar dog til erstatning for forudsigelige skader, der er typiske for Aftalen.

 4. 1K5° informerer udtrykkeligt om, at de oplysninger, der vises via 1K5°-appen, såsom produktion, forbrug, lagring og hentning af energi, opladningsprocesser, kun er omtrentlige værdier, der kan afvige fra de faktiske produktions- og forbrugsoplysninger. Kun de oplysninger, der opnås ved hjælp af kalibrerede målesystemer, er pålidelige.

§ 8 Databeskyttelse

 1. 1K5° behandler de personoplysninger (såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om brugerkontoet til 1K5°-appen og installations-id) som Kunden giver i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af aftalen samt oplysninger, der læses fra de Systemer, der er tilsluttet Heartbeat (f.eks. om elforbrug, elproduktion, udførte opladninger) fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, især databeskyttelsesforordningen og andre lovgivningsmæssige krav, der er gældende i det pågældende land.

 2. 1K5° behandler Kundens oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen eller opfyldelse af forpligtelser inden aftalens indgåelse. Den retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er artikel 6.1.b i databeskyttelsesforordningen.

 3. Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen er 1KOMMA5° Services GmbH med registreret adresse Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, Tyskland, repræsenteret af de administrerende direktører Jannik Schall og Micha Grüber. Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes via datenschutz@1komma5grad.com.

 4. Kunden skal straks underrette 1K5° om eventuelle ændringer af de oplysninger, der blev givet i forbindelse med aftalens indgåelse og opfyldelse.

 5. 1K5° hyrer underleverandører til at udføre de aftalte tjenester. Hvis personoplysninger videregives til underleverandører for at opfylde de aftalte tjenester, eller hvis disse virksomheder på vegne af 1K5° behandler personoplysninger i systemerne, der drives af 1K5°, har 1K5° indgået databehandlingsaftaler med disse underleverandører i overensstemmelse med artikel 28 i databeskyttelsesforordningen. Hvis underleverandøren er etableret i et land, der ikke er omfattet af EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sker behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med de standarddatabehandlingsklausuler, som EU-Kommissionen har vedtaget.

 6. Kunden har ret til til enhver tid at få oplysninger om, hvorvidt Kundens personoplysninger behandles af os. Kunden har også til enhver tid ret til at få urigtige personoplysninger rettet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger samt ret til at tilbagekalde sit samtykke, medmindre behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at levere de aftalte tjenester. Derudover har Kunden ret til at få sine oplysninger slettet, medmindre de er nødvendige for at opfylde aftalen. Kunden har også ret til at overføre sine personoplysninger og ret til at begrænse behandlingen. Hvis Kunden ønsker at begrænse behandlingen af sine personoplysninger, må sådanne oplysninger, undtagen lagring, kun behandles med Kundens samtykke eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af årsager, der vedrører en væsentlig offentlig interesse for Unionen eller for en medlemsstat. Der foretages ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

 7. Kundens personoplysninger slettes, så snart det formål, de blev gemt til, ophører. Hvis Kunden ikke allerede har anmodet om dette tidligere, slettes de indsamlede oplysninger, når aftaleforholdet mellem 1K5° og Kunden ophører, medmindre de indsamlede oplysninger skal opbevares i henhold til lovgivningsmæssige bestemmelser, for at opfylde aftaleforholdet eller for at gøre gældende et fremtidigt krav.

 8. Alle anmodninger om udøvelse af rettigheder skal rettes til databeskyttelsesrådgiveren hos 1Komma5° Services GmbH, Neuer Wall 35, 20354 Hamburg, e-mail: datenschutz@1komma5grad.com - med så præcis en formulering af anmodningen som muligt. 1K5° vil behandle anmodningen så hurtigt som muligt og forsøge at afklare eventuelle uklarheder.

 9. Kunden kan også indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Ansvarlig tilsynsmyndighed for 1K5° er Hamburgs Kommissær for Databeskyttelse og Frihed til Information, Klosterwall 6 (Blok C), 20095 Hamburg, tlf .: +49 (40) 42854-4040, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

§ 9 Onlinekommunikation

 1. Hvis aftalen mellem 1K5° og Kunden indgås elektronisk, sker al efterfølgende kommunikation mellem parterne udelukkende elektronisk, i det omfang lovgivningen tillader det. Alle meddelelser og al information i forbindelse med opfyldelsen af aftalen sendes til Kunden via den e-mailadresse, Kunden har angivet ved aftalens indgåelse.

 2. Det er Kunden's ansvar at etablere de tekniske forudsætninger (f.eks. en fungerende e-mailadresse) for onlinekommunikationen og sikre, at disse er tilgængelige i aftalens gyldighedsperiode.

 3. 1K5° informerer udtrykkeligt om, at det ikke er muligt at omdanne elektronisk kommunikation til papirform eller at dette kun er muligt gennem en betydelig ekstra arbejdsindsats. Hvis Kunden kræver at få kommunikationen i papirform, og 1K5° ikke er forpligtet til at imødekomme dette krav i henhold til loven, skal Kunden bære alle meromkostninger i den forbindelse.

§ 10 Ændringer

 1. 1K5° er berettiget til at ændre Brugervilkårene, hvis der sker en ændring i den juridiske eller faktiske situation, som er uforudsigelig for kunden eller 1K5°, og som ingen af ​​parterne har indflydelse på.

 2. Brugervilkårene kan også ændres, hvis en eller flere af de heri indeholdte klausuler er blevet ugyldige eller truer med at blive ugyldige som følge af en lovændring eller en juridisk bindende domstolsafgørelse, og en ændring fører til en betydelig forstyrrelse af interesserne lagt til grund af Kunden og 1K5° på tidspunktet for aftalens indgåelse - især med hensyn til opfyldelse og modydelse - hvilket ikke kan kompenseres ved anvendelse af en lovbestemmelse. Kun de bestemmelser, hvis ændring er nødvendig i denne bestemmelses forstand, kan ændres. Kunden må ikke blive væsentligt ringere af den ændrede bestemmelse.

 3. Uanset § 10. stk. 2, forbeholder 1K5° sig retten til at foretage andre ændringer og tilføjelser til Brugervilkårene og de respektive servicebeskrivelser, forudsat at de er til Kundens fordel eller er rimelige for Kunden under hensyntagen til parternes interesser.

 4. Ændringer og tilføjelser til Brugervilkårene og servicebeskrivelser i henhold til denne paragraf ved 1K5° vil blive kommunikeret til kunden skriftligt eller via e-mail mindst fire (4) uger før de træder i kraft. De anses for godkendte, hvis Kunden ikke gør indsigelse skriftligt eller i tekstform inden for to (2) uger efter modtagelsen af ​​meddelelsen. Derudover har Kunden ret til at opsige Aftalen af ​​legitime årsager, indtil Brugervilkårene træder i kraft. 1K5° vil gøre Kunden opmærksom på dette.

§ 11 Fortrydelsesret for forbrugere

 1. Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende regler.

 2. Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

 3. Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

 4. Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 1.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

 5. Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

 6. Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 1.3 give 1K5° meddelelse herom, der skal sendes til kontakt@1komma5.dk eller pr. brev til 1K5° adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

 7. Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give 1K5° meddelelse i henhold til pkt. 1.5.

 8. Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til 1K5°, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

 9. Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil 1K5° har modtaget varerne.

 10. Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

 11. Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

 12. 1K5° foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

 13. Reklamationsret og mangler ved de leverede produkter

 14. Gældende retsregler om mangler finder anvendelse på nærværende GBV. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse GBV, skal disse GBV have forrang.

 15. Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

 16. Ved reklamationer skal manglen beskrives og i behørigt omfang dokumenteres. 1K5° kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

 17. I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har 1K5° en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

§ 12 Slutbestemmelser

 1. For at ændringer og begrænsninger af denne aftale skal være gyldige, skal de foretages skriftligt. Dette gælder også for en fravigelse af denne skriftlighedsklausul.

 2. Såfremt skriftlig form kræves i henhold til disse Almindelige vilkår, omfatter dette også enhver form for elektronisk kommunikation, især, men ikke udelukkende, kommunikation via e-mail og fax.

 3. Medmindre andet kræves i henhold til gældende lov, skal tysk lovgivning anvendes på disse Almindelige vilkår og aftalen, og tvister skal afgøres af tyske domstole.